Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Kwota:
Tytuł wpłaty:
E-mail:


Płatności obsługiwane przez: Przelewy 24 - płatności on-line
PayPal - płatności on-line

REGULAMIN

usługi świadczonej w ramach bezpłatnej konsultacji psychologicznej.§ 1
Definicje

 1. Fundacja- podmiot świadczący usługę: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko” z siedzibą w Stawnicy 33a (77-400 Złotów) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000186434.
 2. Usługa – doradztwo w zakresie pomocy psychologicznej w ramach infolinii 799 278 338.
 3. Korzystający – osoba dzwoniąca na numer 799 278 338 w celu uzyskania informacji z zakresu pomocy psychologicznej.
 4. Konsultant – psycholog lub student V roku studiów psychologicznych udzielający informacji z zakresu pomocy psychologicznej.

§ 2
Postanowienia ogólne

Usługa skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich lub niepełnoletnich chcących skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie pomocy psychologicznej.

§ 3
Przedmiot usługi

 1. Usługa polega na nawiązaniu połączenia głosowego z konsultantem, dysponującym wiedzą w zakresie pomocy psychologicznej.
 2. Korzystając z usługi możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie możliwych form pomocy psychologicznej. W tym zamiarze korzystający z usługi powinien przedstawić swoją sytuację.
 3. Rozmowa jest formą poradnictwa i nie można jej traktować jako sesji terapeutycznej.
 4. Koszt za minutę połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.
 5. Maksymalny czas jednego to 30 minut.
 6. Rozmowa korzystającego z konsultantem jest poufna, chyba, że istnieje uzasadnione przypuszczenie o zagrożeniu życia osoby korzystającej lub osób trzecich. W takim przypadku konsultant ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby.

§ 4
Informację o odpłatności

 1. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne.

§ 5
Obowiązki

 1. Kierowane przez korzystającego do konsultanta treści nie mogą być sprzeczne z prawem polskim, międzynarodowym lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Zabronione jest przez korzystającego posługiwanie się materiałami oraz kierowanie wypowiedzi obscenicznych, obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy propagujących przemoc.
 3. Korzystający nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, może zostać pozbawiony prawa do korzystania z usługi.
 4. Świadczący usługę zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przez konsultanta w przypadku, gdy uzna za niemożliwe przeprowadzenie rozmowy ze względów etycznych oraz możliwości braku bezstronności konsultanta.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej, a na życzenie dzwoniącego zostanie przesłany mu w formie elektronicznej.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Fundacja.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Fundacja będzie informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja-sloneczko.pl.
 3. Korzystający dzwoniąc wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klauzulę Informacyjną Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach programu można uzyskać pod adresem mailowym: IOCH@fundacja-sloneczko.pl
Bezpłatne subkonta - bez orzeczenia o niepełnosprawności
Ulotki
Baner
konsultacja psychologiczna

Fundację wspierają - Fundacja Słoneczko Program e-pity by e-file Realizacja: NABU
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"