Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Kwota:
Tytuł wpłaty:
E-mail:


Płatności obsługiwane przez: Przelewy 24 - płatności on-line
PayPal - płatności on-line

Subkonta

Zasady refundacji kosztów

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE PODOPIECZNEGO

§ 1.
 1. Fundacja może refundować koszty ponoszone przez Podopiecznego, bądź osoby reprezentującej Podopiecznego jeśli są one zgodne z treścią Umowy i redagowanych apeli oraz odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości.
 2. Rachunki, faktury VAT potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy na odwrocie są opisane i podpisane przez Podopiecznego lub osoby reprezentujące Podopiecznego i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
 3. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów faktur, rachunków, biletów komunikacyjnych do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. Faktury i rachunki należy przesłać wraz z „Zestawieniem kosztów” (Załącznik nr 3) na adres Fundacji.
 4. Fundacja pokrywa koszty związane z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci świadczeń o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 175 poz 1362 Z późn. zm), w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzeniem operacji, leczenia, rehabilitacją, zakupem leków i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.) oraz poprawą bytu materialnego.
 5. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.
 6. Uwzględniane są dokumenty księgowe z datą wystawienia do pięciu lat wstecz licząc od dnia złożenia wniosku o refundację kosztów.
 7. Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
§ 2.
 1. Fundacja nie dokonuje refundacji wydatków związanych z zadłużeniem Podopiecznego wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS itp.) i innych wierzycieli, chyba, że inaczej postanowi sąd rodzinny.
 2. Dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty i przedłożone Fundacji Słoneczko wraz z „Zestawieniem kosztów” do refundacji powinny być wystawione na Podopiecznego, bądź na osobę reprezentującą Podopiecznego.
 3. Dowody księgowe przedłożone do zapłaty przez Fundację przelewem bankowym powinny zawierać dane nabywcy (NABYWCA) – Podopiecznego Fundacji, bądź osoby reprezentującej Podopiecznego, natomiast dane płatnika (PŁATNIK) powinny wskazywać Fundację: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (lub Fundacja Słoneczko), 77-400 Złotów, Stawnica 33A, NIP: 767-15-85-965.
 4. Z uwagi na konieczność zachowania zasady wydatkowania środków pieniężnych Fundacji jedynie na cele statutowe, Podopieczni i osoby reprezentujące Podopiecznych są zobowiązani do powiadamiania Fundację o odstąpieniu od umowy kupna lub przypadkach zwrotu lub zbycia towarów lub usług, których koszty zakupu podlegały refundacji.
Do góry

Fundację wspierają - Fundacja Słoneczko Program e-pity by e-file Realizacja: NABU
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"